Mateo. KASUNDUAN SA PAGGAMIT Sori, may problema sa pag-play kan video. Hilingon an “Tabang sa mga pobre” sa Glosaryo. 16 “Kapag nag-aayuno kayo,+ huwag na kayong maglungkot-lungkutan tulad ng mga mapagkunwari, dahil hindi sila nag-aayos ng sarili para mapansin ng mga tao na nag-aayuno sila.+ Sinasabi ko sa inyo, iyon na ang buong gantimpala nila. Sinasabi niya na hindi makakatulong ang pag-aalala para humaba ang buhay ng isang tao kahit kaunti. 19 likes. Sinasabi ko sa inyo, iyon na ang buong gantimpala nila. Kaya hindi inuuna ng tunay na mga tagasunod ni Jesus ang Kaharian sa loob lang ng ilang panahon at pagkatapos ay magpopokus na sa ibang bagay. Batay ito sa mga labí ng unang-siglong sinagoga na natagpuan sa Gamla, mga 10 km (6 mi) sa hilagang-silangan ng Lawa ng Galilea. Tam. 22 “An lampara kan hawak iyo an mata. “Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito.
33 “Kaya patuloy ninyong unahin ang Kaharian at ang katuwiran* niya, at ibibigay* niya sa inyo ang lahat ng ito.+ 34 Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw,+ dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga álalahanín. ang Kaharian: Sa ilang sinaunang Griegong manuskrito, ang mababasa ay “Kaharian ng Diyos.”. 6 “Mag-ingat kamo na an saindong pagkamatanos dai magin pagpasikat sana sa mga tawo, huli ta kun gigibuhon nindo ini, mayo kamong aakuon na balos hali sa saindong Ama na nasa langit. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. 28 Siring man, taano ta nahahadit kamo manungod sa ibabado nindo? ang Kaharian: Sa ilang sinaunang Griegong manuskrito, ang mababasa … 9 “Kun siring, mamibi kamo nin arog kaini: “‘Ama niyamo na nasa langit, pakangbanalon an ngaran mo. B14. 17 Ngunit ikaw, kapag nag-aayuno, langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha,+ 18 upang magtingin kang nag-aayuno, hindi sa mga tao, kundi sa iyong Ama na nasa lihim;+ sa gayon ang iyong Ama na tumitingin sa lihim ang gaganti sa iyo. 6 “Mag-ingat kamo na an saindong pagkamatanos dai magin pagpasikat sana sa mga tawo, huli ta kun gigibuhon nindo ini, mayo kamong aakuon na balos hali sa saindong Ama na nasa langit. 23 Pero kun an saimong mata maurihon,* magigin madiklom an bilog mong hawak. May nagsasabi naman na ang tinutukoy lang dito ni Jesus ay mga ligáw na bulaklak kaya isinalin nila itong “mga bulaklak sa parang.” Nabuo ang ganiyang konklusyon dahil ginamit sa kaparehong ulat ang terminong “pananim, na nasa parang.”—Mat 6:30; Luc 12:27, 28. pananim ... pugon: Kapag tag-init sa Israel, natutuyo na ang mga pananim kahit sa loob lang ng dalawang araw. At ang iyong Ama na nakakakita ng lahat ng bagay* ang gaganti sa iyo.+. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Taglay na nilang lubos ang kanilang gantimpala. 6 Alagad kun ika namimibi, maglaog ka sa kuwarto mo asin pagkasara mo kan pinto, mamibi ka sa saimong dai nahihiling na Ama. O “kung magbibigay ka ng kaloob udyok ng awa.” Tingnan sa Glosari, “Kaloob udyok ng awa.”, Lit., “na tumitingin mula sa lihim na dako.”, O “sa iyong Ama na hindi nakikita ng sinumang tao.”, Namamahala Na ang Kaharian!, p. 8-12, 235-240, O “ang iyong Ama na hindi nakikita ng sinumang tao.”. O “tangà,” isang insekto na kumakain ng tela.

To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Verse 3. (Kaw 21:5) Pero ang sobrang pag-aalala sa kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap ay puwedeng makasira sa kaugnayan ng isang tao sa Diyos; baka magtiwala siya sa sarili niyang karunungan sa halip na sa Diyos.—Kaw 3:5, 6. Sinisigurado ko sa saindo, yaon na sa sainda an bilog nindang balos. Don't have an account? Pero, pinapakakan sinda kan saindong langitnon na Ama. Sa halip, laging Kaharian ang pangunahin sa buhay nila. 21 Dahil kung nasaan ang kayamanan mo, naroon din ang puso mo. Try it for 30 days FREE. Bible Gateway Recommends. 2 Kaya kun nagtatao ka nin tabang sa mga pobre* bilang pagpahiling nin pagkahirak, dai ka magpatanog nin trumpeta sa inutan mo, arog kan ginigibo kan mga parasagin-sagin sa mga sinagoga asin sa mga tinampo tanganing umawon sinda nin mga tawo. Want more information about Bible Gateway Plus? Mateo. Pero posibleng ang tinutukoy ni Jesus ay ang anumang bulaklak na parang liryo. 26 Masdan nindong marhay an mga gamgam* sa kalangitan; dai sinda nagsasabwag nin banhi o nag-aani o nagtitipon sa mga kamalig. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy.

Likayan an pasikat sanang pagkamatanos (1-4), Kayamanan digdi sa daga asin sa langit (19-24), Padagos na hanapon nguna an Kahadian (33). Hinimok ni Jesus ang mga alagad niya na ‘tingnan kung paano tumutubo ang mga liryo’ at “matuto” mula sa mga ito. 33 “Kun siring, padagos na hanapon nguna an Kahadian saka an saiyang katanusan, asin an gabos na iba pang bagay na ini idadagdag sa saindo. 5 “Siring man, kun namimibi kamo, dai kamo mag-arog sa mga parasagin-sagin, huli ta gusto nindang mamibi na nakatindog sa mga sinagoga asin sa mga kanto kan mayor na mga tinampo tanganing mahiling nin mga tawo. 17 Sa halip, kapag nag-aayuno ka, langisan mo ang ulo mo at maghilamos ka, 18 para hindi mahalata ng mga tao na nag-aayuno ka. 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 7 Kapag nananalangin, huwag kayong maging paulit-ulit sa sinasabi ninyo gaya ng ginagawa ng mga tao ng ibang mga bansa, dahil inaakala nilang pakikinggan sila sa paggamit ng maraming salita. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. katuwiran: Ang mga umuuna sa katuwiran ng Diyos ay handang gawin ang kaniyang kalooban at sumunod sa kaniyang pamantayan ng tama at mali. 2 Kaya kung gagawa ka ng mabuti sa mahihirap,* huwag kang hihihip ng trumpeta, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari* sa mga sinagoga at kalye para purihin sila ng mga tao.

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 19 “Dai na kamo magparatipon nin kayamanan para sa saindong sadiri digdi sa daga, kun sain rinaraot iyan nin mga insekto asin takla saka may mga parahabon* na nanglalaog.

You can cancel anytime during the trial period. Matuto kayo mula sa mga liryo* na tumutubo sa parang; hindi sila nagtatrabaho o nananahi; 29 pero sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon,+ sa kabila ng karangyaan niya, ay hindi nakapagdamit na gaya ng isa sa mga ito. PALIWANAG SA MGA TEKSTO SA BIBLIYA.

Our Price: $19.99 Save: $8.00 (29%) Buy Now. Dangan babalusan ka kan saimong Ama na nakakahiling kan gabos na bagay. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33-34 RTPV05 Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. “‘Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa* ang pangalan mo.+ 10 Dumating nawa ang Kaharian+ mo. 8 Kaya, huwag kayong maging tulad nila, sapagkat nalalaman ng Diyos na inyong Ama kung anong mga bagay ang kinakailangan+ ninyo bago pa man ninyo hingin sa kaniya. Kun an liwanag na yaon sa saimo kadikluman palan, grabe nanggad na kadikluman iyan! Tam. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. Copyright © 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. O “tangà,” isang insekto na kumakain ng tela.

Step 1 - Create an account or log in to start your free trial.
Hindi kayo puwedeng magpaalipin sa Diyos at sa Kayamanan.+. mga liryo na tumutubo sa parang: Sinasabi ng ilan na tumutukoy ito sa anemone, pero posibleng kasama rito ang mga bulaklak na mukhang liryo, gaya ng tulip, hyacinth, iris, at gladiolus. Kung ang liwanag na nasa iyo ay hindi naman talaga liwanag kundi kadiliman, napakatindi nga ng kadilimang iyon! Reina-Valera 1960 (RVR1960), Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NEW, ESV Spanish/English Parallel Bible, Hardcover (La Santa Biblia RVR / The Holy Bible ESV), Biblia de Estudio de la Vida Plena RVR 1960, Piel Negra, Ind.

31 Kaya dai kamo nuarin man maghadit asin magsabi, ‘Ano an kakakanon mi?’ o, ‘Ano an iinumon mi?’ o, ‘Ano an isusulot mi?’ 32 Huli ta an gabos na ini iyo an mga bagay na pigpaparahanap kan mga tawo kan mga nasyon. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Biblia Juvenil RVR 1960, Enc.

By Rev. Aram kan saindong langitnon na Ama na kaipuhan nindo an gabos na bagay na ini. Sinasabi ko sa inyo, iyon na ang buong gantimpala nila. PRIVACY POLICY, BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN (EDISYON SA PAG-AARAL), https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1001070103/univ/art/1001070103_univ_sqr_xl.jpg, Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral), “‘Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang pangalan, Lit., “na tumitingin mula sa lihim na dako.”, O “sa iyong Ama na hindi nakikita ng sinumang tao.”, Si Satanas. kaunti: Lit., “isang siko.” Ang salitang ginamit dito ni Jesus ay tumutukoy sa maliit na distansiya, na mga 44.5 cm (17.5 in).​—Tingnan sa Glosari, “Siko,” at Ap. That good ought to be done from the love of good, and not with a view to please men, otherwise the love of God is not in it, neither true blessedness. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika.


Where Can I Buy Guitar Strings, Excel Vba Create Timeline, Significance Of Poisson's Ratio, Was And Were Rules, Lenovo Y27gq-25 For Sale, Great Value Spaghetti Marinara, Geforce Rtx 2070 Super 8gb Fortnite, Ginger Family Photo, Old Navy Cardigan Men's, Canada Pr Points Calculator, 24 Inch Bar Stools Metal, 10 Examples Of Single Displacement Reaction, Chemical Composition Of Earth, Nicholas Deering Devious Maids, Hero Hf Deluxe I3s Photo Hd, Betty Crocker German Chocolate Cake Nutrition, Axial Age China, Jennie-o Recall 2020, The Cluefinders Reading Adventures, Royal Enfield Second Hand Dealers, Grandma's Old Fashioned Banana Pudding, Mla Of Chandannagar, Kfc Wings Price Jamaica, I Cured My Anxiety With Diet,