3:22-23). Hindi tayo “spoiled brats” kundi “beloved children.” Umaasa tayo na nasa tamang panahon ang pagbibigay ng Diyos sa mga kailangan natin. Filipos 4:19 At tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Cristo Jesus. Titingnan natin ‘yan sa susunod na dalawang linggo.

“Give us this day our daily bread.” Sinasabi natin, “Father, I wholly depend on your generous provisions for the day-by-day supply of my physical needs.” “Ibigay mo sa amin ngayon…” Ang focus ay sa pagbibigay ng Diyos ngayon din. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan.

Basic food represents basic needs, not luxuries. “The steadfast love of the LORD never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness” (Lam. Halimbawa, nanalangin kang bigyan ka ng Diyos ng trabaho para mabuhay mo ang iyong pamilya. ‘Yun lang ang pera ko. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito” (Matt. 9 Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. God will provide for today’s need. We are to rely on the Lord one day at a time. Inuulit ko, magalak kayo! Filipos 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ilang mga Tagubilin. Change ), You are commenting using your Facebook account. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. O iniisip mong ito ay galing lahat sa Diyos at dapat ibalik sa kanya at gamitin sa paraang makapagbibigay luwalhati sa kanya? The Lising Family singing Filipos 4:19 by PRASIA at Dr Rosalie Adriano's Birthday Celebration. “Aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan” (Deut. Ibig sabihin, nagbigay ng biyaya ang Diyos upang maging pagpapala ka naman sa iba.

Hindi mo alam ang mangyayari bukas. } Lahat ng mayroon tayo ngayon – buhay na walang hanggan man, pamilya, pera, pagkain, bahay, edukasyon, magandang pangalan – lahat napasaatin ‘yan dahil sa dugo ni Cristo. Ang ikaapat ay, it shows our dependence on God to provide for others through us.

Lalo pa kung ang pagpapala ng Diyos ay hindi natin sinasarili lang kundi ibinabahagi sa iba.

21 Paratingin ninyo sa lahat ng mga hinirang ng Diyos kay Cristo Jesus ang aking pagbati. Click to share on Facebook (Opens in new window), Click to share on Twitter (Opens in new window), Click to email this to a friend (Opens in new window), Click to share on Print and PDF (Opens in new window).

Kasi alam niya kailangan natin para mabuhay. Sa iba ay maaaring sapat lang, ngunit sa iba naman ay umaapaw ang biyaya. Nasa jeep ako nu’n at itinuro ng katabi ko na nalaglag ang wallet ko.

17 Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala.

24:1). Hindi nahihinto. ( Log Out /  Kapag mayroon namang isang bagay na sa tingin natin ay kailangan natin, ngunit hindi ibinibigay sa atin, nagrereklamo din tayo, imbes na umasa sa Diyos na nangakong ipagkakaloob lahat ng kailangan natin. It does not mean, though, that they are all for your consumption. Ang mga pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Kung bukas kailangan, bukas ibibigay. As I read your topic on Generosity of the Lord, I feel relieved of my struggles. Lumalapit ka ba sa Diyos na naniniwalang lahat ng hihilingin natin, ayon sa kanyang kalooban, ay kaya niyang ibigay sa atin? 6 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. document.write(sStoryLink0 + "

"); He made the greatest sacrifice when he sent his Son to die in our place. Doon sa tao na tumatayong Ama natin, na siyang magkakaloob ng lahat ng naisin niya sa atin.

Paano? Ito ay paghiling hindi lamang upang makamit ang hinihiling. May you live each day with strong faith in our generous God. Ano ang relasyon nito sa naunang tatlo? Naiintindihan ito ng mga Judio na ang dalangin ay para sa pisikal na kailangan. Ipanalangin din natin sila. 4 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Kaya’t huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. 18 Ang(C) liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. 12 Alam ko kung paano maghikahos; alam ko rin kung paano managana; natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. The meaning here is simply that of regular, day-by-day supply of our needs. Kaya ang panalangin natin ay, “Father, I wholly depend on your generous provisions for the day-by-day supply of my physical needs and that of others through me.”. 145:15-16). Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epafrodito. Sa sarili ninyo? Hindi tayo binibigyan ng biyaya ng Diyos upang maging tagatanggap lang, kundi upang maging pagpapala din naman sa iba. Blessed is the man who takes refuge in him! May panahon na hihiling ako sa kanya ng isang bagay na alam niya ay hindi ko naman kailangan, kaya hindi niya ibibigay. Philippians 3:7-8 ESV, Pray then like this: “Our Father in heaven, hallowed be your name. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Hindi natin kailangang i-spiritualize ang “daily bread” para sabihing ito ay paghiling sa “Salita ng Diyos” o anumang spiritual needs.

I hope and pray that we will learn, really learn, to pray, “Give us this day our daily bread.”. 23 Nawa'y taglayin ng inyong espiritu ang kagandahang-loob ng Panginoong Jesu-Cristo. Ipinangako ng Diyos na ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan, hindi ang pansariling kagustuhan. Ano ang mga bagay na hinihiling mo sa Diyos nitong mga nakaraang araw? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) “Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.” Sa literal na salin, “Bigyan mo kami ngayon ng aming tinapay sa araw-araw.” “Give us this day our daily bread.” Sa panalanging ito, sinasabi natin, “Father, I wholly depend on your provisions for the supply of my physical needs.” Ang tinapay, dahil ito ang pangunahing pagkain ng mga Judio (sa atin ay kanin), ay kumakatawan sa pagkain. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.”. Itinuturo nito sa atin na huwag nating alalahanin ang bukas, pagkat may nakalaan na ang Diyos bukas. Sabi ni Jesus: “Kaya huwag kayong mabalisa, na magsasabing, ‘Ano ang aming kakainin?’ o, ‘Ano ang aming iinumin?’ o, ‘Ano ang aming isusuot?’ Sapagkat hinahanap ng mga Hentil ang lahat ng mga bagay na ito; at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kailangan mo ring manalangin, “Give us this day our daily bread.”. Wala siyang ipagkakait. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ang panalanging itinuturo ni Cristo ang gamot sa ating sakit na pagkamakasarili. Mga Kawikaan 17:22 Ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang isang durog na espiritu ay nalulunod ang mga buto. Wala sa bokabularyo ng Diyos ang “delayed” kundi laging “on time.” Umaasa tayo na pagpapalain tayo ng Diyos upang sa pamamagitan natin ay pagpalain din ang ibang tao. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. { Pagpunta ko sa church sa Malolos, saka ko lang nakita na nawala ang 500 ko. 6:33). God has concern for your physical needs, tandaan niyo ‘yan. 4 Magalak kayong lagi sa Panginoon. Napahanga na lang ako sa kumuha. Ito ay paglapit at pagdepende sa ating Amang nagkakaloob ng lahat ng ating kailangan, Amang hindi nagkakait ng anumang mabuting bagay sa kanyang mga anak. The young lions suffer want and hunger; but those who seek the Lord lack no good thing” (Psa. 15At kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimula ng ebanghelyo, nang ako’y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesya na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang; 16sapagkat kahit ako’y nasa Tesalonica ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan… 18…ako’y busog, palibhasa’y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugud-lugod sa Diyos (Filipos 4:10, 14-16, 18). And it builds concern for others’ needs. We need to rely on him day-by-day. Ang daddy ko hindi ganyan. Kaya naman napakahalagang matutunan natin ang itinuturo ni Cristo sa ikaapat na hiling sa Lord’s Prayer: “Give us this day our daily bread.” Itinuturo nito ni Cristo sa pamamagitan nito, “Umasa kayo nang lubos sa inyong Ama na masaganang nagkakaloob ng lahat ng inyong pang-araw-araw na mga pisikal na pangangailangan, at ng ibang tao sa pamamagitan ninyo.” When I pray, “Give us this day our daily bread,” I am saying, “Father, I wholly depend on your generous provisions for the day-by-day supply of my physical needs and that of others through me.”. 27:1).

Maraming paraan.“Kaya’t habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalung-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya” (Gal. Likas sa atin ang makasarili.

Maaaring kahulugan nito ay “pang-araw-araw” o “pang-kinabukasan” o “kailangan para mabuhay.” Mas matimbang sa mga translators ang “daily” o “pang-araw-araw” ngunit ipinapakita rin nito ang pagtitiwala natin sa Diyos sa ipagkakaloob niya na kailangan natin sa araw-araw. Amen. Una, it shows our dependence on God’s generosity. ( Log Out /  Kaya naman dapat maging sensitibo tayo sa pangangailangan ng iba.

Pagbaba namin ng jeep saka ko napansin na nawala ang 500 ko. 34:8-10). Tapos sinagot niya, binigyan ka ng trabaho na ang suweldo ay 60,000 pesos. Post was not sent - check your email addresses! Hindi lamang siya nagbibigay sa atin, siya ay nagbibigay din sa pamamagitan natin. Ikalawa, it shows our dependence on God’s supply for our physical needs. 15 At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala …

Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Ngayon lahat ng bagay ay kaya niyang ibigay sa atin. Learn how your comment data is processed. Ang Napakahusay na Piyesta ng Kasal Mateo 22: 1-14, Isaias 25: 6-9, Filipos 4: 12-14, Filipos 4: 19-20. Ang paghingi ng “pang-araw-araw na tinapay” ay hindi magiging makasarili at ito ay magiging kalugud-lugod sa Diyos kung natututunan na natin ang unang tatlong hiling sa Lord’s Prayer.Gunpowder Gin 700ml, Grilled Chicken With Brown Rice Calories, Sodium In Homemade Cinnamon Roll, Surfing Meaning In Urdu, Time In Niamey, Gp Catch-up Example, Costco Hot Dogs Package, What Is Icma Degree, Citi Personal Loan Login, , Illinois Child Support Modification Form, Monoethylene Glycol Uses, Wonder Wheel Coney Island, Morning Sickness At 12 Weeks, Caffeine Half-life Calculator, Blue Cheese Selection, Ephesians 3 Audio, Best Cfs For Kayaking, Past Progressive Spanish, Randwick State Electorate, Mini Cupcake Recipes Chocolate, Oatmeal Blueberry Muffins, Topps 2019 Complete Set Orange, Italian Goulash Recipe, Darshan Kumar Upcoming Movies, The Wing Pitch Deck, Como Hacer Arepas Puertorriqueñas, Examples Of Mastermind Specialist Subjects, Why Does My Husband Vomit Every Morning, Sicilian Cheesecake Vs Regular Cheesecake, Fisher-price Recall Pack And Play, Private Wealth Associate Salary, Logical Investigations Volume 1 Pdf, Bumble And Bumble Sumotech, Principles Of Logistics Excellence, Dried Cranberry For Diabetes, Organic Vanilla Protein Powder, Application Of Biochemistry In Nutrition, Ex Display Headboards, How To Make Watermelon Juice Without A Blender, Filipos 4:19 Paliwanag, 30-day Plant-based Diet Challenge, Tvs Sport Bike Images 2019, Fleming Kitchen Nightmares Fake, Black Pearl Restaurant, Yvonne Okoro Sister, Romans 15:13 Sermon, Growth Manager Vs Product Manager, Dedication Vs Baptism, Maytag Service Plans Promo Code, Lateral Side Meaning In Urdu, Video Formats For Tv, Is Sulfhydryl Polar Or Non-polar, Stone Flake On A Lake, How To Get Scholarships In Canada For International Students, Fisher-price Rock 'n Play Deluxe, Hamburg Steak Korean, Pulsar 400 Ss, Which Employees Are Subject To Individual Conduct Rules, Drinking Water Makes Me Nauseous, Cinnamon Toast Crunch Ice Cream, Jimmy Dean Bacon, Egg And Cheese Biscuit Nutrition Facts, Catrice Foundation Harga, List Of Art Materials, Give Me Glow Cosmetics Affiliate Code, Styrene Gas Poisoning Treatment, Friend Vs Best Friend Meme, Cranberry Concentrate Recipe, Uncanny X-men 114 Value, Heavy Whipping Cream Ingredients, Samsung Galaxy A31 Price In South Africa, Chocolate Orange Cake Taste, Fort Mill, Sc Restaurants, Complement In English Grammar Pdf, Birch Reduction Reagent, Slimming World Lasagne Iceland, Keto Peanut Butter Chocolate Chip Cookies Almond Flour, Living In Rolesville, Nc, Tricone Resonator Guitar, The Quest Beth Moore Pdf, What Is 4 Play, Old Joe Monument, Julia Child Tart Recipe, What Would You Say Youtube Channel, Snickers Price Shoes, Flying High Sentence, Vegan Lemon Oatmeal Bars, Wild Rose Mallow, Microphone Is Analog Or Digital Sensor, Dan River Swimming, Natural Heavy Cream, Basic Wardrobe For 60-year-old Woman 2019, Parchment Lined Baking Sheet,